Vijesti

Natječaj za izbor nastavnika

Sveučilište u Rijeci ‐ Odjel za matematiku raspisuje natječaj za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematike, znanstvene grane geometrija i topologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.


Sveučilište u Rijeci ‐ Odjel za matematiku raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematike, znanstvene grane geometrija i topologija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09 i 63/11) i na njemu utemeljenim propisima.
Pristupnici za izbor u nastavno zvanje predavača uz prijavu na natječaj prilažu presliku domovnice, diplome, životopis, prikaz nastavne i stručne djelatnosti, popis radova. Životopis, prikaz nastavne i stručne djelatnosti te popis radova treba priložiti i na CD‐u.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave natječaja na adresu:
Sveučilište u Rijeci
Odjel za matematiku
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.