Vijesti

Natječaj

Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika, grane algebra i matematička analiza.
2. Jednog zaposlenika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana teorija vjerojatnosti i statistika.


Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07.,45/09. i 63/11.) i na njemu utemeljenim propisima.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati pristupnici oba spola.
Pristupnici uz prijavu na natječaj za točku 1. prilažu: životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, znanstvenom stupnju i znanstvenom zvanju, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova relevantnih za izbor. Popis radova, separate radova, životopis i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
Pristupnici uz prijavu na natječaj za točku 2. prilažu: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena svih ispita tijekom studija i svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi izbor).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
Sveučilište u Rijeci
Odjel za matematiku
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka