Izvedbeni programi


Preddiplomski studij Matematika

Diplomski studij Matematika - smjer nastavnički
Diplomski studij Matematika i informatika - smjer nastavnički
Diplomski studij Diskretna matematika i primjenePREDDIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA


Prva godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Andrea Švob
dr. sc. Marija Maksimović
doc. dr. sc. Andrea Švob
 
doc. dr. sc. Marijana Butorac
Rene Sušanj

dr. sc. Nina Mostarac

doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
dr. sc. Marija Maksimović,
Sara Ban
Nikola Tutek  

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Bojan Crnković Dejan Dešković, Matteo Mravić,  dr. sc. Nina Mostarac Računarski praktikum II
Rene Sušanj dr. sc. Nevena Jurčević Peček Elementarna matematika II
doc. dr. sc. Marijana Butorac Sara Ban Linearna algebra II
doc. dr. sc. Andrea Švob
  Matematička analiza II
Nikola Tutek    Engleski kao svjetski jezik 2

Druga godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Davor Dragičević   Matematička analiza III
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Kombinatorika
Rene Sušanj   Seminar I
prof. dr. sc. Dean Crnković Ivona Novak Euklidski prostori
doc. dr. sc. Bojan Crnković Ivona Novak Primjena računala u matematici
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Matematička logika
doc. dr. sc. Božidar Kovačić dr. sc. Vanja Slavuj Izborni kolegij: Operacijski sustavi

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Marija Maksimović, doc. dr. sc. Ivana Slamić   Kompleksna analiza
prof. dr. sc. Dean Crnković dr.sc. Nina Mostarac Diskretna matematika
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Ivona Novak Modeli geometrije
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin Matea Zubović Teorija skupova
doc. dr. sc. Ana Meštrović Kristina Host Programiranje
doc. dr. sc. Bojan Crnković dr. sc. Nina Mostarac Diferencijalne jednadžbe
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić Tin Zrinski Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku

Treća godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Ivana Slamić   Metrički prostori
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac Tin Zrinski Algebarske strukture
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Matematička logika
doc. dr. sc. Bojan Crnković   Seminar II
doc. dr. sc. Bojan Crnković Igor Lulić Uvod u numeričku matematiku
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Matteo Mravić Izborni kolegij: Projektivna geometrija
doc. dr. sc. Marijana Butorac   Izborni kolegij: Uvod u Liejeve algebre

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Seminar završnog rada
doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić   Algoritmi i strukture podataka
doc. dr. sc. Milena Sošić   Uvod u diferencijalnu geometriju
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić Tin Zrinski Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku
doc. dr. sc. Vera Tonić   Izborni kolegij: Uvod u topologiju
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin   Izborni kolegij: Matematička teorija računarstva

na vrh


DIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA (smjer nastavnički)


Prva godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić   Osnove jezične kulture
doc. dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nina Mostarac Linearno programiranje
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović Sara Ban Metodika nastave matematike I
dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić dr. sc. Sanja Bradić Edukacijska psihologija 1
dr. sc. Sanja Smojver Ažić   Razvojna psihologija
dr. sc. Kornelija Mrnjaus Adriana Ažić Bastalić, 
doc. dr. sc. Marina Diković
Opća pedagogija

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Ivona Novak Primjena računala u nastavi matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Metodika nastave matematike II
doc. dr.sc. Barbara Rončević Zubković dr. sc. Sanja Bradić Edukacijska psihologija II - 
Individualne razlike i razredne interakcije
prof. dr. sc. Majda Trobok   Seminar III - Zasnivanje matematike
prof. dr. sc. Anita Zovko Petra Berlot Didaktika I
doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić Katja Borovac Poučavanje učenika s posebnim potrebama
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Dodatna nastava matematike


Druga godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Ana Jurasić   Dodatna nastava matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina doc. dr. sc. Andrea Švob,
dr. sc. Marina Šimac
Metodička praksa iz matematike I
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac doc. dr. sc. Marijana Butorac Vektorski prostori I
dr. sc. Anita Zovko,
dr. sc. Siniša Kušić
Iva Buchberger Didaktika II
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Uvod u baze podataka
prof. dr. sc. Mario Radovan Marina Bajčić Izborni kolegij: Računalne mreže I
prof. dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Marina Šimac Izborni kolegij: Teorija grafova

Ljetni semestar
 
Rene Sušanj   Povijest matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Odabrane teme iz nastave matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac,
doc. dr. sc. Andrea Švob
Metodička praksa iz matematike II
doc. dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nevena Jurčević Peček Vektorski prostori II
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Baze podataka
    Izborni kolegij: Teorija kodiranja i kriptografijaDIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKA I INFORMATIKA (smjer nastavnički)


Prva godina


Zimski semestar
 

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
dr. sc. Kornelija Mrnjaus Adriana Ažić Bastalić,
doc. dr. sc. Marina Diković
Opća pedagogija
doc. dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nina Mostarac Linearno programiranje
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović Sara Ban Metodika nastave matematike I
dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić   Osnove jezične kulture
dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić dr. sc. Sanja Bradić Edukacijska psihologija 1
dr. sc. Sanja Smojver Ažić   Razvojna psihologija

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Ivona Novak Primjena računala u nastavi matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavina dr. sc. Marina Šimac Metodika nastave matematike II
doc. dr. sc. Barbara Rončević Zubković dr. sc. Sanja Bradić Edukacijska psihologija II - Individualne razlike i razredne interakcije
prof. dr. sc. Majda Trobok   Seminar III - Zasnivanje matematike
prof. dr. sc. Anita Zovko Petra Berlot Didaktika I
doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić Katja Borovac Poučavanje učenika s posebnim potrebama
prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić Slobodan Beliga Multimedijski sustavi


na vrh

 

Druga godina


Zimski semestar

Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
prof. dr. sc. Mario Radovan dr. sc. Vedran Miletić Računalne mreže I
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović dr.sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike I
prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić dr. sc. Martina Holenko Dlab Metodika nastave informatike
doc. dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nina Mostarac Linearno programiranje
dr. sc. Iva Buchberger   Didaktika II
prof. dr.sc. Nataša Hoić-Božić dr. sc. Martina Holenko Dlab Izborni kolegij: Primjena hipermedije u obrazovanju
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Subotić Uvod u baze podataka

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović dr. sc. Marina Šimac Metodička praksa iz matematike II
prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić   Metodička praksa iz informatike
prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić Slobodan Beliga Multimedijski sustavi
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
doc. dr.sc. Ana Jurasić   Izborni kolegij: Dodatna nastava matematike
prof. dr. sc. Mile Pavlić Marina Žunić Izborni kolegij: Modeliranje podataka
prof. dr. sc. Mario Radovan dr. sc. Vedran Miletić Izborni kolegij: Računalne mreže II
prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Baze podataka

 


DIPLOMSKI STUDIJ DISKRETNA MATEMATIKA I PRIMJENE


Prva godinaZimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac dr. sc. Nevena Jurčević Peček Vektorski prostori I
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac   Mjera i integral
doc. dr. sc. Marijana Butorac   Algebra I
doc. dr. sc. Ana Jurasić dr. sc. Nina Mostarac Linearno programiranje
prof. dr. sc. Dean Crnković dr. sc. Marina Šimac Teorija grafova

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić   Teorija vjerojatnosti
doc. dr. sc. Ivana Slamić   Statistika
doc. dr. sc. Vera Tonić   Algebra II
doc. dr. sc. Davor Dragičević   Harmonijska analiza
doc. dr. sc. Marija Maksimović   Teorija kodiranja i kriptografija


Druga godina


Zimski semestar
 
Nositelj kolegija Suradnici Kolegij
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Permutacijske grupe
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić Igor Lulić Dizajniranje i analiza eksperimenata
prof. dr. sc. Sanja Rukavina Tin Zrinski Uvod u teoriju dizajna
doc. dr. sc. Marijana Butorac   Algebra I
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Uvod u baze podataka
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović Sara Ban Izborni kolegij: Metodika nastave matematike 1
doc. dr.sc. Ana Jurasić   Teorija brojeva

Ljetni semestar
 
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković   Seminar diplomskog rada
prof. dr. sc. Patrizia Poščić dr. sc. Danijela Jakšić Izborni kolegij: Baze podataka
Rene Sušanj   Izborni kolegij: Povijest matematike
dr. sc. Majda Trobok   Izborni kolegij: Seminar III
prof. dr. sc. Mario Radovan dr. sc. Vedran Miletić Izborni kolegij: Računalne mreže II
doc. dr.sc. Ivana Slamić   Slučajni procesi
doc. dr. sc. Ivana Slamić   Statistički praktikum
prof. dr. sc. Dean Crnković,
prof. dr. sc. Sanja Rukavina
  Seminar primijenjene diskretne matematike

 

* Izvedbeni planovi preuzeti s nastavničkog modula Filozofskog fakulteta u Rijeci.

na vrh